CNDEs etiske retningslinjer for avl og oppdrett.

For å få valpeformidling gjennom CNDE må paringen tilfredsstille de etterfølgende retningslinjene og det skal ha vært foretatt minimum tre helsetester på ett av avlsdyrene.

Det er muligheter for å søke dispensasjon fra punktene i retningslinjene.

Den generelle opinionen i samfunnet om dyrevelferd krever stadig mer av oppdretterne og vi håper at våre oppdrettere tar flest mulig av de relevante helsetestene for å forsikre seg om at avlen foregår med et best mulig utgangspunkt for god helse på valpene. Samtidig ønsker ikke klubben å ha for mange krav i sine retningslinjer for på den måten å legge for store hindre i veien som vil kunne virke begrensende på den genetiske variasjonen.

Disse retningslinjene angir hva klubben anser som grunnleggende for oppdrett av Dogo Español og dens avlspolitikk.

Klubben formidler kun valper ut fra kombinasjoner som oppfyller disse retningslinjene eller har søkt om og fått dispensasjon.

CNDE har ikke ansvar for paringer, kull eller valper; alt ansvar for oppdrettet ligger på oppdretter.

Klubben gir kun valpeformidling til kull født i Norge og som registreres i enten Alianz Canine Worldwide (ACW) eller NHL.

For å kunne søke valpeformidling gjennom CNDE må oppdretter være medlem i CNDE.

Når oppdretter får valpeformidling gjennom CNDE forplikter oppdretter seg også til å delta i klubbens helsearbeid samt å oppfordre sine valpekjøpere til å delta.

Anbefalt valpepris er kr 16.000,-.

Alt oppdrett skal være i samsvar med CNDEs til enhver tid gjeldende versjon av «Etiske grunnregler for avl og oppdrett».

Generelt Alle avlsdyr skal være rasetypiske, fysisk sunne.,og ha et godt, stabilt temperament. Avlsdyr skal ha fylt minimum 18 måneder ved paringstidspunktet og tipsene skal heller ikke parres før sitt 3.løpetid.

Tisper skal ha sitt første kull før fylte fem år, dette kan utvides til seks år mot veterinærattest. Tisper skal ikke ha kull etter fylte syv år. En tispe som har hatt valper skal stå over minst en løpetid før den pares igjen, med mindre tispens løpetid sirklus er 1 gang pr år. 

 

Innavlsgrad ved Paringer med innavlsgrad høyere enn 6.25 % skal ikke foretas, dette tilsvarer NKKs faglige anbefaling. Det kan søkes om dispensasjon for avvik ifht dette til CNDE.

Valper i kull med innavlsgrad høyere enn 12.5 % blir automatisk registrert med avlssperre i NHL/ACW

 

Helse Merk:

tilstandene under er ikke satt opp i en prioritert rekkefølge etter alvorlighetsgrad! I de tilfellene hvor helseresultater ikke ligger i NHLs database Dogcue, må dokumentasjon på helsetestene sendes klubben.

Hofteleddsdysplasi (HD) og albueleddsartrose (AD) Det anbefales at begge avlsdyrene har kjent HD- og AD-status, men minst ett av avlsdyrene skal ha kjent HD-status, og minst en skal ha kjent AD-status. Statusen skal være offisielt avlest hos CNDE, eller utenlands kennel klubb, før paringen foretas. Dersom ett av avlsdyrene har HD med status C (svak grad), skal det andre avlsdyret være fri for HD (dvs grad A eller B). Dersom ett av avlsdyrene har AD grad 1, skal det andre avlsdyret være fri, dvs. ha AD grad 0.

Hund med høyere grad enn HD svak grad (C) skal ikke benyttes i avl.

Hund med høyere grad enn AD svak grad (1) skal ikke benyttes i avl.

Magedreining Hunder som har hatt magedreining skal ikke brukes i avl.

 

Øyelysning

Det anbefales at hunder som benyttes i avl øyelyses av en godkjent øyelyser. Hunder med samme øyensykdom skal ikke pares med hverandre. Øvrige sykdommer Andre sykdommer enn de nevnt over kan selvfølgelig også ramme rasen. Det er pr. dags dato ingen kjente øyesykdommer hos rasen. 

 CNDE ønsker at oppdrettere har fokus på følgende sykdommer og følger nedenforstående krav og anbefalinger: -

OCD (osteochondrose) – Hunder som har hatt OCD skal ikke benyttes i avl. Man skal ikke pare hunder som begge har gitt avkom med OCD i tidligere kull. -

Utposning på spiserøret (spiserørsdilatasjon) – Hund som har eller har hatt spiserørsdilatasjon som valp skal ikke benyttes i avl. -

Demodikose – Hunder som har, har hatt eller har gitt valper med demodikose skal ikke benyttes i avl. -

Wobbler – Hunder som har eller har hatt wobbler skal ikke brukes i avl. -

Spondylose – Det kan være en fordel å røntge avlsdyr for spondylose. -

Tyroksinmangel – Dersom dette er en kjent lidelse på tispe- eller hannhundsiden anbefales det å ta en test for hypotyreose, da fortrinnsvis et fullt tyroksinpanel – Dette er en muskelsvinnsykdom som er meget sjelden i Norge.

 

Farger

Hund med farge som ikke er i henhold til standarden skal ikke benyttes i avl.

 

CNDEs Avlskrav

 

AD/HD skanning

Resultatet sendes inn til klubben for avlesning

Klubben bruker pdd en vetenær som har fulgt rasen i over 15 år og kjenner godt til rasen. 

 

 


Øyelysning

Her godkjenner vi resultatene fra en godkjent vetenær som har dette innenfor spesialfeltet

 

Alle parringer skal være godkjent av raseklubben